POZOR

Anglická gramatika – modální slovesa

Chcete v angličtině říct, že něco neumíte nebo musíte být někde včas nebo něco nesmíte zapomenout, pak se naučte modální slovesa. Jako v našich předešlých lekcích vám přikládáme obrázky i doprovodný text. Je jen na vás z čeho se budete učit.

Angličtina - modální slovesa

V angličtině je celkem osm modálních sloves + used to, které mezi ně patří i nepatří:

can, may, must, shall, will, ought, need, dare a k nim můžeme tak trochu počítat i used to. Podívejte se na obrázek nahoře. V dnešním příspěvku si řekneme více o třech modálních slovesech, která pravděpodobně využijete nejvíce. Jsou to can, may a must.

VLASTNOSTI MODÁLNÍCH SLOVES

 • Nemají svůj vlastní lexikální význam, tzn. musí být doplněna významovým slovesem.
  I can drive. (Umím/můžu řídit) Pokud použijete samotné can bez kontextu nebude to dávat smysl.
 • Ve třetí osobě jednotného čísla v přítomnosti nemají koncovku –s.
  She mays. stay. (Ona smí zůstat)
 • Slovesa významová v infinitivu se za ně přidávají bez to. Vyjímkou jsou used to a ought to.
  I must to do it. (Musím to udělat)
 • Nemají infinitive, tj. to can, to may, to must. Někdy se hovoří, že mají nulový, ale to teď nechme stranou.
 • Otázku tvoří pouhou inverzí podmětu a přísudku (sloveso před podmět).
  I can help. – Can I help? (Můžu pomoct. Můžu pomoct?)
 • Zápor se tvoří pomocí samostatně stojícího not, které se přidá za sloveso. POZOR: U slovesa can se zápor not píše dohromady se slovesem. They cannot work here. (Nemůžou zde pracovat). Existují také redukované formy záporu n’t, tvořící se slovesem jeden celek. I can’t sing. Více o záporu dole v lekci.
 • Sama o sobě netvoří modální slovesa pasivum.

 

PŘÍKLADY VĚT, VE KTERÝCH JSOU POUŽITA MODÁLNÍ SLOVESA

 • I cannot do it now. (Teď to nemůžu udělat)
 • He must brush his teeth. (Musí si vyčistit zuby)
 • How can I get to the bus stop? (Jak se dostanu na autobusovou zastávku?)
 • Students may not submit their work late. (Studenti nesmí odevzdat svou práci pozdě)

Asi souhlasíte, že umět stejné nebo podobné věty, se někdy může hodit. Většinou se to dá říct i jinak, ale proč nezkusit něco jiného. Tak se na ně podíváme trochu z blízka.

 

MODÁLNÍ SLOVESA VYJADŘUJÍ

Anglická gramatika - modální slovesa

Podívejte se na obrázek nahoře a učte se/zopakujte si významy modálních sloves.

CAN

Can vyjadřuje schopnost (I can do it), dovednost (She can swim) a možnost (You can be right). V češtině tedy říkáme, že něco můžu udělat, dovedu nebo něco se může stát.

Možnost v angličtině vyjadřuje i may (The rules may change), ale užívá se hlavně ve formálním stylu. V některých případech lze obě tato slovesa zaměnit, pokud tedy chceme hovořit o možnostech (We can/may assume that…).

Další rozdíl mezi těmito slovesy may a can je čistě formální. May se používá pokud chceme být opravdu zdvořilý.

Can I offer you a drink? je zdvořilé, ale May I offer you a drink? je zdvořilejší a velmi formální (a trochu zastaralé).


Can se v některých případech (hlavně když hovoříme o dovednostech) vůbec nepřekládá a v češtině se vyjádří jinými prostředky I can reach it. Došáhnu na to. Proto se nesnažte všechno překládat doslova a někdy použijte fantazii. Na spodním obrázku máte příklady užití vět s can.

Anglická gramatike - modální slovesa

MAY

May vyjadřuje možnost It may be completely different story tomorrow (Zítra už to může být úplně jiný příběh) a dovolení May I suggest something. (Smím něco navrhnout).

Do češtiny tedy překládáme můžu a smím nebo také pomocí příslovcí, například možná, snad, asi.

Pozor – zápor je trochu komplikovaný:

 • Nejčastěji uslyšíte jako zipper u may – must not. Např. you mustn’t be lazy nesmíte být líní.  One mustn’t be selfish. Člověk nesmí být sobecký.
 • Záporná možnost se může ale vyjádřit s may not, např. they may not be at home možná, že nejsou/nebudou doma.
 • Zápor may not (ve významu „nesmět“) se vyskytuje v úředním jazyce, např. the exhibition rooms may not be entered without a guide do výstavních místností se nesmí vstoupit bez průvodce.

 

Od dětí se často vyžaduje, aby v dotazu na dovolení v 1. os. užívaly may, srov. Can I go and play now? – Yes, and you may. Mohu si teď jít hrát? – Ano, můžeš a smíš. Mluvčí touto odpovědí implikuje, že se dítě ptalo na možnost, nikoliv na dovolení. Mimo tento kontext se však rozdíl mezi can I a may I pociťuje pouze jako různý stupeň zdvořilosti a formálnosti. (Dušková).

 

Anglická gramatika - modální slovesa

 

MUST

Must nám pomůže, když potřebuje říct, že je něco nutné nebo jsme si jistí, že se to například stane.

 • We must be there in time. Musíme tam but včas.
 • It must be John. To bude určitě John.

POZOR NA ZÁPOR:

 • Pokud řekneme must not,  tak vlasntě říkáme, že něco nesmíme. Podívejte se nahoru k záporu pro may.
  Drivers must not drink before they drive. Řidiči nesmí před jízdou pít.
 • Když chceme říct, že něco nemusíme, tak použijeme need not.
  You needn’t come so early. Nemusíš chodit tak brzy.
  Někdy v těchto případech používáme také don’t have to, což je neformální.
  You don’t have to come so early. Nemusíš chodit take brzy.

 

Anglická gramatika - modální slovesa

 

ČASOVÁNÍ MODÁLNÍ SLOVES

Na dolním obrázku máme znázorněno, jak se modální slovesa časují. Jednodušší už to být nemůže. Vezmete jejich základní tvar a dáte ho za příslušné zájmeno, to v případě oznamovacího způsobu, viz obrázek dole.

Anglická gramatika - modální slovesa

 

TVOŘENÍ ZÁPORU

Anglická gramatika - modální slovesa

 

TVOŘENÍ OTÁZEK

Anglická gramatika - modální slovesa

 

Informace o modálních slovesech najdeš také na: http://emsa.ff.cuni.cz

Na úplný závěr ještě dodáme, že dotazy ohledně anglické gramatiky můžete zanechat zde v komentářích nebo je vložit do naší poradny:

ANGLIČTINA – PORADNA ONLINE

Anglická gramatika – modální slovesa a jiné články najdeš zde

Další od stejného autora

Sydney – město vytoužené IV. – hledání práce

Tento seriál krátkých vzpomínek je o studijním a pracovním pobytu v Austrálii, kde jsme jako studenti …