POZOR

„ihr/Ihr“ – co vše to může znamenat?

Když vyučuji němčinu, uvědomuji si, jak velký problém někdy představuje zájmeno „ihr“. Lidem se to plete – co to vůbec je? Jsou zmateni o jaký tvar, jakého zájmena se jedná.

Pokud si nejprve v osobních zájmenech chcete udělat pořádek, přečtěte si článek, který je věnovaný přímo jim:

Němčina – Osobní zájmena

 

Zde je výčet případů, co všechno slovíčko „ihr“ může znamenat:

 

1) ihr = VY (2. os. mn. č.); Pozor! nejedná se o české „Vy (vykání)“

Toto je úplně nejjednoduší případ. Jedná se o první pád osobního zájmena.

Příklady:

Ihr seid nicht zufrieden. (Vy) nejste spokojeni.

Ihr müsst früh nach Hause kommen. (Vy) musíte přijít brzo domů.

Ve 3. a 4. pádě (tedy v dativu a akuzativu) toto zájmeno nabývá tvar: „euch“

Příklady:

Ich sehe euch. Vídím vás.

Sie kann euch nicht hören. Ona vás neslyší. (dosl. Ona vás nemůže slyšet.)

 

2) ihr = „NÍ“ 3. pád, zájmena „sie“ (ona)

Zájmeno „sie“ má ve třetím pádě (dativu) tvar „ihr“.

Příklady:

Sie spricht gut deutsch. (Ona) mluví dobře německy.

ALE:

Ich fahre mit ihr. Pojedu s . (ačkoliv v češtině by to byl 7. pád, v němčině se předložka „mit“ pojí zásadně se 3. pádem- dativem)

Wir gehen zu ihr. Jdeme k .

Doplnění: „ihr“ je tvar zájmena „sie“ pouze v dativu. Chceme-li toto zájmeno použít v akuzativu (4. pádě), musíme použít tvar „sie“ (stejný tvar jako v prvním pádě).

Příklad:

Ich sehe sie. Vidím ji.

Ich gehe ohne sie. Jdu bez . („ohne“ se v němčině pojí se 4. pádem)

 

3) ihr = „JEJÍ“ (přivlastňovací tvar od „sie“ – 3. os. jedn. č. ženský rod)

Když přivlastňujeme ženskému rodu (ona), použijeme rozvněž zájmeno „ihr“.

Příklady:

Ihr Auto – její auto

Ich kenne ihre Mutter. Znám její matku.

Ich mag ihren Bruder. Mám ráda(a) jejího bratra.

 

Doplnění:

Kdybychom přivlastňovali mužskému rodu (er), použili bychom zájmeno „sein“.

Sein Auto – jeho auto

Ich kenne seine Mutter. Znám jeho matku.

Ich mag seinen Bruder. Mám rád(a) jeho bratra.

 

4) ihr = „JEJICH / VÁŠ s velkým V“ (přivlastňovací tvar 3. os. množného čísla)

Nesmíme zapomínat, že v němčině je „onikání“, nikoliv „vykání“. Tvary pro 3. os. mn. čísla jsou tedy „sie“ („oni“, stejný tvar jako pro „ona“) a „Sie“ (Vy, ve smyslu vykání… Teoreticky „Oni“). Přívlastňovací tvary těchto zájmen nabývají tvar „ihr„.

Příklady:

ihr Haus – jejich dům

ihre Stadt – jejich město

Ihr Haus – Váš dům

Ihre Stadt – Vaše město

Další od stejného autora

Odlučitelná předpona – nenechejte ji, aby se z věty nenápadně vytratila!

Všechna následující slovesa mají jeden společný rys – když je používáme ve větě, často je …