POZOR

Lekce němčiny: Pár informací ke SLOVESŮM

Slovesa jsou zpravidla velmi obsáhlým útvarem jazyka – němčina netvoří výjimku. Tento článek se bude věnovat hlavně dělení sloves, jejich časování a tvorbě minulého času.

 
Pokud chcete vědět hlavně to, jaké použít při tvorbě perfekta pomocné sloveso, přečtěte si článek po kliknutí na následující odkaz:

DRUHY SLOVES

Slovesa se dají dělit mnoha způsoby. Pro ty, kteří se jazyk učí je podstatné znát aspoň ty nejzákladnější druhy. Podle toho, jak se slovesa chovají při časování, se rozlišují slovesa nepravidelná a slovesa pravidelná. Při učení němčiny se často setkáváme s výrazy slovesa silná a slovesa slabá. Slovesa pravidelná a slabá jsou v němčině v podstatě totéž1, a co se týče sloves silných – ta jsou podmnožinou nepravidelných sloves.

Pro běžnou výuku němčiny si však úplně vystačíte s dvěma skupinami: slovesa silná a slovesa slabá.

Co je třeba o těchto skupinách vědět?

Rozhodně vězte, že pokud se němčinu učíte, budete mít pravděpodobně zpočátku radši slovesa slabá, jelikož se vám budou snáz tvořit jejich formy (vzhledem k tomu, že se tvoří pravidelně).

ČASOVÁNÍ (KONJUGACE)

Přítomný čas
V přítomném čase je to jednoduché. Obě skupiny sloves nabývají stejné koncovky. Paradigma koncovek pro slovesa v němčině je následující:

Jenotné číslo

Množné číslo

1. os. –e

1. os. –en

2. os. –(e)st

2. os. –(e)t

3. os. –t

3. os. en

Příklad:
Ich mache meine Hausaufgaben. Dělám své domácí úkoly.
Er arbeitet als Lehrer. Pracuje jako učitel.
Wir spielen zusammen. Hrajeme si spolu.
Jak již bylo zmíněno, u přítomného času nehraje roli, zda jde o sloveso slabé nebo silné, viz porovnání:

 

Slabé sloveso „machen“

X                   Silné sloveso „anbieten“

ich mache wir machen ich biete an wir bieten an
du machst ihr macht du bietest an ihr bietet an
er macht sie machen er bietet an sie bieten an
Heute mache ich das Frühstück. Snídani dnes dělám já.
Er bietet seine Bücher an. On nabízí své knihy.
Minulý čas
U minulého času nastává hlavní problém. Jak jistě víte, v němčině se vyskytují klasické minulé časy 2 – perfektum (někdo tomu radši říká „to delší“) a préteritum (někdo tomu radši říká „to kratší“).
U slabých sloves je to vcelku jasné. Ukažme to třeba na již zmíněném „machen“.
Ich mache X Ich machte / Ich habe gemacht.
Já dělám X Já jsem dělal(a).

Co se stalo s infinitivem machen?

 Préteritum:
machte
-„machte“ je tak výsledný tvar pro préteritum
-Perfektum se skládá z pomocného slovesa (haben/sein) + příčestí minulého. Příčestí minulé se tvoří tak, že koncové „-en“, také odpadne, avšak přidáme pouze „-t“ -> „gemacht“ (celý tvar i s pomocným slovesem: ich habe gemacht)
Perfektum:
gemacht
Pro slovesa s neodlučitelnou předponou však toto neplatí, k těmto slovesům totiž nepřidáváme „ge-„:
–> übersetzen (překládat) – ich habe übersetzt, nikoliv tvar ich habe geübersetzt (já jsem překládal(a))
U silných sloves je proces o něco složitější, jelikož formy minulého času si člověk musí zapamatovat. Sloveso se chová zkrátka nepravidelně. Podívejme se na následující tři příklady.
beginnen – začít
Ich begann. / Ich habe begonnen.
bleiben – zůstat
Ich blieb. / Ich bin geblieben.
singen – zpívat
Ich sang. / Ich habe gesungen.

Co se zpravidla děje u silných sloves?

U silných sloves zpravidla dochází k tomu, že se dané sloveso nějak mění „uprostřed“. Pro ilustraci sloveso „beginnen“:
infinitiv: uprostřed „i“ (beginnen)
préteritum: uprostřed „a“ (begann)
perfektum: uprostřed „o“ (habe begonnen)
Jak z příkladu „beginnen“ plyne, tato změna uprostřed slovesa může být jiná u perfekta a jiná u préterita.
Préteritum:
Singen -> odpadne konečné „-en“ -> patřičně se pozmění „prostředek“ slovesa -> vznikne tvar préterita „sang“
Perfektum:
Singen -> přidá se počáteční „ge-“ (výjimka: slovesa s neodlučitelnou předponou) -> patřičně se pozmění „prostředek“ slovesa -> koncové „-en“ zůstává -> vznikne tvar příčestí minulého „geusngen“, který společně s pomocným slovesem tvoří tvar perfekta „ich habe gesungen“

Následuje tabulka, která by měla znázorňovat všechny způsoby tvoření:

Préteritum Perfektum
Slabá

machen

-te

machte

leben

ge--t

gelebt

überlebt

Silná singen

(změna uprostřed slovesa)

sang

 

singen

ge- (změna uprostřed slovesa)-en

gesungen

empfohlen

1https://de.wikipedia.org/wiki/Regelm%C3%A4%C3%9Figes_Verb

Další od stejného autora

ČR-překlad do němčiny (Tschechische Republik X Tschechien X Tschechei)

Seznamte se s variantami, jakými lze v nemčině nazývat Českou republiku.   Nejklasičtější, nejúřednější a nejoficiálnější varianta …