POZOR

Odlučitelná předpona – nenechejte ji, aby se z věty nenápadně vytratila!

Všechna následující slovesa mají jeden společný rys – když je používáme ve větě, často je musíme rozdělit na dvě části:

aufhören

nachmachen

aussteigen

mitbringen

anfangen

Na odlučitelnou předponu a zbytek. Nazývají se SLOVESA S ODLUČITELNOU PŘEDPONOU.

 

Podívejme se na následující srovnání slovesa bez odlučitelné předpony a slovesa s odlučitelnou předponou:

hören (slyšet) X aufhören (přestat)

 

1) hören: Ich höre dich sprechen. Slyším tě mluvit.

2) aufhören: Ich höre mit dem Sprechen auf. Přestanu s mluvením.

 

V prvním případě není žádný problém, sloveso je na druhém místě, tak jak je to v němčině běžné. V druhém případě ale vidíme, že sloveso se rozdělilo a jeho oddělená část (tj. odlučitelná předpona) skončila až na konci věty.

 

Další příklad:

fangen (chytit) X anfangen (začít)

3) fangen: Wir müssen viele Fische fangen. Musíme chytit mnoho ryb.

4) anfangen: Wir fangen jetzt mit dem Essen an. Nyní začneme s jídlem.

 

Je poměrně důležité, aby odloučená předpona na konci věty nebyla opomenuta. Občas jsem u nerodilých mluvčích němčiny slyšela věty typu:

*Wir fangen jetzt mit dem Essen.

Věta je označená hvězdičkou, to znamená, že gramaticky není správně. Je sice srozumitelné, že nejde o chytání, nýbrž o začínání, přesto tato věta nezní správně. Správně gramaticky je:

Wir fangen jetzt mit dem Essen an. – Nyní začneme s jídlem.

Nabízí se také následující gramaticky správná možnost, která však znamená něco jiného:

Wir fangen jetzt das Essen. – Nyní chytáme jídlo.

 

Minulý čas

Préteritum

Odlučitelné předpony se u préterita chovají v podstatě stejně jako u přítomného času:

Př.:

Ich hörte mit dem Sprechen auf. – Přestala jsem s mluvením.

Wir fingen mit dem Essen an. – Začali jsme s jídlem.

 

Perfektum

Slovesa v němčině tvoří perfektum za pomoci pomocného slovesa haben / sein + příčestí minulého (Partizip II). Příčestí minulé většinou tvoříme pomocí předpony ge-, např.:

geschlafen (Ich habe geschlafen. Spala jsem.)

geflogen (Ich bin geflogen. Letěla jsem.)

gehört (Ich habe gehört, dass… . Slyšela jsem, že… .)

gefangen (Ich habe viele Fische gefangen. Chytila jsem mnoho ryb.)

getrennt (Das Paar hat sich getrennt. Pár se rozešel.)

 

Jak do příčestí minulého ale vmáčknout předponu ge- a ještě k tomu odlučitelnou předponu?

To lze zcela jednoduše, v následujícím pořadí:

odlučitelná předpona + předpona ge- + zbytek

 

Př.:

Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Skončila jsem s kouřením.

Wir haben mit dem Essen angefangen. Začali jsme s jídlem.

Další od stejného autora

ČR-překlad do němčiny (Tschechische Republik X Tschechien X Tschechei)

Seznamte se s variantami, jakými lze v nemčině nazývat Českou republiku.   Nejklasičtější, nejúřednější a nejoficiálnější varianta …