POZOR

„werden“ – využití tohoto multifunkčního slovesa

Sloveso „werden“ může v němčině figurovat jak plnovýznamově (stát se, stávat se), tak i jako pomocné sloveso. (Haben, sein, werden – trojice pomocných sloves v němčině). V tomto článku se blíže zaměříme na to, jakou funkci tedy vlastně může zastávat.

 

PLNOVÝZNAMOVÉ SLOVESO:

1) Klasický význam: stát se, stávat se

Stát se, stávat se jsou plné významy slovesa werden. V těchto případech tedy nefiguruje jako pomocné, nýbrž jako plnovýznamové.

Přítomný čas:

[table id=3 /]

Příklady:

Die Autos werden schneller. Auta se stávají rychlejšími.

Diese Woche wird das Essen billiger. Tento týden se jídlo stane levnějším.

Die Gruppe wird (immer) stärker. Skupina se stává stále silnější. (ve smyslu „čím dám víc“)

 

Minulý čas:

[table id=4 /]

Příklady:

Du bist aber groß geworden! Ty jsi se ale stala velkou! (Ty jsi ale vyrostla!)

Aus ihnen wurden Sklaven. Z nich se stali otroci.

 

POMOCNÉ SLOVESO:

2) Budoucí čas (Futurum):

Jako pomocné sloveso figuruje sloveso werden např. při tvorbě budoucího času. Ten je tvořen náležitým tvarem od „werden“ + INFINITIVEM:

[table id=5 /]

Příklady:

Wir werden nächste Woche schwimmen gehen. Příští týden půjdeme plavat.

Er wird nächstes Jahr eine neue Schule besuchen. Příští rok bude navštěvovat novou školu.

 

3) Trpný rod průběhový (Vorgangspassiv):

Další využití slovesa werden jako pomocného slovesa je při tvorbě průběhového trpného rodu (pasiva).
Ten je tvořen náležitým tvarem od „werden“ + PŘÍČESTÍM MINULÝM (Partizip II):

Pozor! V němčině máme dva druhy trpného rodu: 1) Stavový (Zustandspassiv), 2) Průběhový (Vorgangspassiv). Liší se v tom, že stavové pasivum klade důraz na konečný, výsledný stav činnosti, zatímco průběhové pasivum se zaměřuje na průběh činnosti.

!Sloveso „werden“ používáme pouze k tvorbě průběhového trpného rodu (Vorgangspassiv)! (Pro tvorbu stavového trpného rodu (Zustandstpassiv) se používá pomocné sloveso „sein“)

 

a) werden

[table id=7 /]

Diese Schokolade wird in der Schweiz hergestellt. Tato čokoláda je vyráběna ve Švýcarsku.

 

I trpný rod může být v minulém čase. Lze ho v němčině (jako obvykle) vytvořit jak pomocí préterita (b), tak pomocí perfekta (c):

b) Préteritum od werden = wurde

[table id=8 /]

Diese Schokolade wurde in der Schweiz hergestellt. Tato čokoláda byla vyráběna ve Švýcarsku.

 

c) Perfektum od werden = ist geworden

[table id=9 /]

Diese Schokolade ist in der Schweiz hergestellt worden. Tato čokoláda byla vyráběna ve Švýcarsku.

 

Přestože perfektivní tvar slovesa „werden“ je „ist geworden“, při tvorbě perfekta průběhového trpného rodu (Vorgangspassiv) předpona „ge-“ u pomocného slovesa odpadne:

-Das Haus ist gebaut worden. (Dům byl stavěn).
-Der Film ist in Prag gedreht worden. (Film byl natáčen v Praze.)
-Das Lied ist von einer Frau gesungen worden. (Píseň byla zpívána ženou.)

 

Was ist Partizip II? / Co je příčestí minulé?

Příčestí minulé je tvar slovesa, který se zpravidla podílí např. na tvorbě perfekta. Bývá v tabulkách uvedený ve třetím sloupečku např.:

sein – war – (ist) gewesen
fahren – fuhr – (ist) gefahren

V kombinaci s pomocným slovesem tvoří příčestí minulé právě perfektum. Může se ale podílet třeba i na tvorbě trpného rodu, př.: Das wurde nicht gesagt. (To nebylo řečeno.)

Partizip II (příčestí minulé)tučně vyznačené v následujících příkladech:

-Ich bin gewesen., Ich habe gespielt., Ich bin gefahren., Ich habe gesagt.

 

4) Podmiňovací způsob (Konjunktiv II):

Dalším využitím slovesa werden jako pomocného slovesa, je tvorba podmiňovacího způsobu (Konjunktiv II). Werden pro tento účel figuruje ve tvaru konjunktivu préterita, který je následující:

Konjunktiv préterita „werden“, tvorba:

werden –> wurde (préteritum) –> würde (konjunktiv préterita)

Po připojení INFINITIVU plnovýznamového slovesa vznikne podmiňovací způsob (Konjunktiv II):

[table id=10 /]

Příklady:

Ich würde lieber Eis essen. Raději bych jedla zmrzlinu.

Würdest du mir bitte die Milch reichen? Podal bys mi prosíl mléko?

Wir würden raus gehen, aber es regnet. Šli bychom ven, ale prší.

Další od stejného autora

ČR-překlad do němčiny (Tschechische Republik X Tschechien X Tschechei)

Seznamte se s variantami, jakými lze v nemčině nazývat Českou republiku.   Nejklasičtější, nejúřednější a nejoficiálnější varianta …